Krok po kroku

Witaj w portalu TwójNZOZ! Portal przeznaczony jest dla pacjentów przychodni NZOZ, które współpracują z firmą Mediporta Sp. z o. o.

Wybieram lekarza

Działamy na zasadzie przychodni online, wybierz przychodnię i lekarza do którego chcesz się zarejestrować.

Umawiam się online

Wybierz dogodny dla Ciebie termin, w którym będziesz mógł się udać do przychodni na wizytę do lekarza.

Otrzymuję przypomnienie

Przed planowaną wizytą u lekarza otrzymasz z naszej przychodni przypomnienie o zbliżającym się terminie wizyty.

Udaję się na wizytę

W ustalonym przez Ciebie dniu udaj się do przychodni, gdzie będzie czekał na Ciebie lekarz.

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego „Portal Pacjenta www.twojnzoz.pl”, w szczególności w zakresie warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagań technicznych koniecznych dla korzystania z tego Serwisu, zasad zawierania i rozwiązywania umów oraz trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Definicje

 1. Usługodawca - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną w ramach Portalu Pacjenta, którym jest MEDIPORTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-791), przy ul. ul. Władysława Reymonta 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000352498, posiadająca numer NIP 9721211832, REGON 301397059,
 2. Portal/Portal Pacjenta - prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy pod adresem www.twojnzoz.pl, świadczących usługi w zakresie zarządzania świadczeniami medycznymi, pozwalający jego Użytkownikom na wykonywanie za pośrednictwem sieci Internet czynności związanych z wyszukiwaniem placówek medycznych i lekarzy oraz umawianie wizyt lekarskich,
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcą drogą elektroniczną w ramach Portalu Pacjenta,
 4. Konto - prowadzony przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika indywidualnie oznaczony za pomocą loginu (adresu poczty elektronicznej)) i hasła zbiór zasobów obejmujących dane użytkownika, informacje o jego działaniach w ramach Portalu Pacjenta, zakładany po dokonaniu przez Użytkownika skutecznej rejestracji w Portalu,
 5. Rejestracja - procedura zakładania przez Użytkownika Konta w ramach Portalu,
 6. Dane - wszelkie informacje dotyczące Użytkownika lub osób pozostających pod jego pieczą, bez względu na formę, w której informacje te zostały zapisane lub utrwalone, a następnie umieszczone dobrowolnie przez Użytkownika w zasobach Portalu,
 7. Pacjent - osoba fizyczna zwracając się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Podmiot Leczniczy lub osobę wykonującą działalność medyczną,
 8. Podmiot Leczniczy - podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych i wykonujący działalność leczniczą oraz lekarz i pielęgniarka wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową,
 9. Lekarz - osoba fizyczna posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza lub zawodu lekarza dentysty,
 10. Regulamin - niniejszy dokument regulujący zasady funkcjonowania Portalu oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników.

§ 3 Warunki techniczne świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług oferowanych przez Portal, Użytkownik powinien dysponować końcową stacją użytkową wyposażoną w oprogramowanie oraz spełniającą minimalne wymagania sprzętowe określone w niniejszym Regulaminie.
 2. [Wymagania programowe] Usługodawca gwarantuje poprawne działanie i wygląd Portalu w następujących przeglądarkach internetowych:
  • Google Chrome w najnowszej dostępnej wersji,
  • Mozilla Firefox w najnowszej dostępnej wersji,
  • Microsoft Internet Explorer w wersji 11 i nowszych.
 3. Uzyskanie dostępu do Portalu za pośrednictwem innego oprogramowania może skutkować utrudnieniem lub brakiem możliwości skorzystania z części lub wszystkich funkcji Portalu.
 4. Dla optymalnego działania Portalu oraz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa zgromadzonych w nim danych zalecane jest korzystanie z przeglądarki Google Chrome w najnowszej dostępnej wersji.
 5. [Wymagania sprzętowe] Usługodawca gwarantuje poprawne działanie i wygląd Portalu na urządzeniach:
  • o rozdzielczości ekranu minimalnie 1280x800,
  • z procesorem o prędkości 1.6 GHz lub lepszym,
  • z pamięcią operacyjną RAM o wielkości minimalnie 2 GB.
 6. Jeżeli dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług oferowanych przez Portal konieczne jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej Użytkownika, pobranie, zainstalowanie i korzystanie z tego oprogramowania jest przedmiotem odrębnej umowy między Użytkownikiem, a licencjodawcą tego oprogramowania.

§ 4 Warunki rejestracji użytkownika

 1. Korzystanie z usług oferowanych przez Portal jest możliwe po dokonaniu rejestracji, która następuje za pomocą formularza rejestracji znajdującego się na stronie internetowej Portalu przez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej e-mail), hasła oraz innych danych wskazanych w formularzu. Zabrania się podawania danych niepełnych lub nieprawdziwych.
 2. Rejestracja jest dobrowolna i może nastąpić wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Usługodawca bezpłatnie udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności przed zawarciem umowy, a także w każdym innym czasie na żądanie Użytkownika, poprzez zamieszczenie treści ww. dokumentów na ogólnodostępnej stronie internetowej Portalu. Sposób udostępniania treści Regulaminu i Polityki Prywatności pozwala na ich pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Użytkownika.
 3. Po wypełnieniu formularza, akceptacji warunków Regulaminu i Polityki Prywatności, a także wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi wyszukiwania i umawiania wizyt, na wskazany przez Użytkownika:
  • adres poczty elektronicznej e-mail zostanie wysłana wiadomość, w której podany będzie 6-cyfrowy, jednorazowy kod umożliwiający potwierdzenie autentyczności adresu mailowego wskazanego przez Użytkownika podczas rejestracji;
  • numer telefonu zostanie wysłana wiadomość, w której podany będzie 6-cyfrowy, jednorazowy kod umożliwiający potwierdzenie autentyczności numeru telefonu wskazanego przez Użytkownika podczas rejestracji.
 4. Dalsza rejestracja konta wymusza wprowadzenie otrzymanych kodów (osobno dla adresu poczty elektronicznej e-mail oraz numeru telefonu). Do momentu autoryzacji konto pozostaje nieaktywne. Z chwilą potwierdzenia rejestracji, a tym samym autentyczności danych podanych w formularzu dochodzi do zawarcia umowy między Usługodawcą i Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Portalu na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 5. Dane osobowe Użytkownika podawane podczas rejestracji zapisywane są w Profilu w ramach Konta, do którego Użytkownik otrzymuje dostęp na podstawie indywidualnego loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła.
 6. Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Portal zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub w przepisach obowiązującego prawa.
 7. Wypełniając formularz rejestracji lub dokonując aktualizacji danych w ramach Portalu, Użytkownik potwierdza, iż wprowadzone przez niego dane są prawdziwe i posiada prawo dysponowania nimi. 
 8. Dokonując zmiany adresu mailowego w ramach Portalu, na wskazany przez Użytkownika nowy adres poczty elektronicznej email zostaje wysłana wiadomość, w której podany będzie 6-cyfrowy, jednorazowy kod umożliwiający jego zmianę.
 9. Użytkownika obciąża obowiązek ochrony hasła do indywidualnego Konta w ramach Portalu przed osobami trzecimi. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania osób, którym udostępnił dane umożliwiające korzystanie z jego Konta na Portalu, w tym za działania osób, które weszły w posiadanie wskazanych danych na skutek zaniedbań Użytkownika w należytej ochronie danych.

§ 5 Zakres usług oferowanych przez portal

 1. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu.
 2. W ramach Portalu Usługodawca umożliwia Użytkownikom wykonywanie następujących czynności za pośrednictwem sieci Internet:
  • wyszukiwania Podmiotów Leczniczych współpracujących z Usługodawcą i oferowanych przez nie wolnych terminów wizyt,
  • umawiania Pacjentów na wizyty lekarskie w Podmiotach Leczniczych i terminach wskazanych powyżej,
  • powiązania Profilu z wybranym Podmiotem Leczniczym za pomocą kodu wydanego przez Podmiot oraz usunięcia takiego powiązania,
  • samodzielnej aktualizacji danych osobowych Profilu oraz danych teleadresowych Konta w Portalu oraz wiążącej się z tym automatycznej aktualizacji danych w powiązanych Podmiotach Leczniczych,
  • zapoznania się z historią wizyt w powiązanych Podmiotach Leczniczych, w zakresie miejsca wizyt, ich czasu i przyjmującego Lekarza.
 3. Wszystkie usługi świadczone na rzecz Użytkownika w ramach Portalu są bezpłatne.
 4. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z ww. usług jest udostępnione wyłącznie dla Użytkowników, którzy pomyślnie przeszli proces rejestracji i posiadają aktywne Konto.

§ 6 Zasady korzystania z portalu pacjenta

 1. Każdy z Użytkowników obowiązany jest korzystać z Portalu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.
 2. Niedozwolone są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika w trybie natychmiastowym. Jeżeli w wyniku działań destabilizujących funkcjonowanie Portalu Usługodawca poniósł szkodę, Użytkownik zobowiązany będzie do jej naprawienia na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
 3. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku usunięcia przez Użytkownika powiązania z danym Podmiotem Leczniczym na Portalu, wszystkie informacje zgromadzone w zasobach Portalu związane z umówieniami na wizyty, które miały miejsce w ramach danego Podmiotu Leczniczego, zostaną utracone bez możliwości ich późniejszego odtworzenia. Usunięcie powiązania z Podmiotem Leczniczym na Portalu nie wpływa w żaden sposób na dokumentację medyczną gromadzoną przez Podmiot Leczniczy, w szczególności nie powoduje usunięcia zgormadzonych w niej danych.

§ 7 Prawa i Obowiązki Stron umowy o świadczenie usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w ramach Portalu na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie ciągłości usług wywołane działaniem czynników zewnętrznych będących wynikiem okoliczności niezależnych od Usługodawcy (np. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treść, prawdziwość oraz kompletność danych zawartych w ofertach handlowych otrzymywanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Portalu,
  • nie dojście do skutku wizyt lekarskich, przy których umawianiu pośredniczy Portal oraz za ewentualne skutki świadczeń medycznych udzielonych Pacjentowi przez Podmiot Leczniczy współpracujący w Portalem,
  • sposób korzystania przez Użytkownika z loginu i hasła oraz za ewentualne skutki udostępnienia ich osobom trzecim, jak również ich zgubienie lub kradzież, itp.,
  • brak dostępu do Portalu spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika lub innymi przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu w celu dokonania konserwacji, usunięcia zakłóceń lub zmian systemu, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 5. Każdy Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usług oferowanych przez Portal na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie usług zobowiązuje się:
  • umieszczać w zasobach Portalu dane zgodne prawdą, co do których Użytkownik posiada prawo ich udostępniania,
  • nie podejmować działań na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności poprzez stosowanie wrogiego oprogramowania mającego na celu bezprawne pozyskanie haseł do Kont lub innych danych osobowych oraz oprogramowania mogącego utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu
  • zmiany hasła co 30 dni.
 7. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych zamieszczanych w zasobach Portalu, w tym odpowiedzialność wobec osób, których prawa zostały naruszone poprzez wykorzystanie dotyczących ich danych.
 8. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Portal w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest podjąć wszelkie środki zaradcze przewidziane w Regulaminie lub przepisach obowiązującego prawa.

§ 8 Konta Użytkowników

 1. Po dokonaniu rejestracji, Usługodawca tworzy dla Użytkownika w ramach Portalu Konto przypisane do loginu (adresu poczty elektronicznej) Użytkownika podanego w toku rejestracji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta na stronie internetowej Portalu po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła wskazanych w toku rejestracji.
 2. Konto Użytkownika na Portalu obejmuje m.in. Profil zawierający wszystkie dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych zawartych w Profilu Użytkownik zobowiązany jest zaktualizować dane za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Portalu.
 3. Każdy Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto w ramach Portalu. W ramach jednego Konta użytkownik może posiadać Profile kilku osób, w tym swoich małoletnich dzieci i innych osób, nad którymi sprawuje pieczę. W tym wypadku Użytkownik odpowiada za wszelkie skutki umieszczenia danych tych osób na Portalu.
 4. Identyfikacja Konta następuje za pomocą loginu, który stanowi adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w toku rejestracji. Usługodawca może odmówić rejestracji Konta, jeżeli podany adres poczty elektronicznej został uprzednio zarejestrowany przez innego Użytkownika.
 5. Identyfikacja Profilu następuje za pomocą numeru PESEL, podanego przez Użytkownika w toku rejestracji lub podczas dodawania do Konta dodatkowych osób. Usługodawca może odmówić rejestracji Profilu, jeżeli podany numer PESEL został uprzednio wskazany w Profilu przez innego Użytkownika.
 6. Niedopuszczalne jest stosowanie w toku rejestracji loginu (adresu poczty elektronicznej):
  • którego treść naruszałaby prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste lub prawa autorskie lub prawa pokrewne Usługodawcy, innych Użytkowników albo osób trzecich,
  • zawierającego słowa powszechnie uznawane za obelżywe,
  • naruszającego przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Usługodawca może zablokować Konto użytkownika w sytuacji:
  • naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa,
  • ujawnienia działań Użytkownika na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników Portalu lub Podmiotów Leczniczych,
  • zamieszczenia przez Użytkownika w zasobach Portalu nieprawdziwych danych,
  • zgłoszenia przez innego Użytkownika, osobę trzecią, instytucję lub organ powołany do ścigania przestępstw uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów obowiązującego prawa.
 8. Wraz z zablokowaniem konta Użytkownika Usługodawca zablokuje również powiązanie w ramach Portalu pomiędzy Kontem Użytkownika, a wybranym Podmiotem Leczniczym.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian lub usunięci danych zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu bez jednoczesnego blokowania Konta, jeżeli uzna je za sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

§ 9 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać łączącą go z Usługodawcą umowę w zakresie usług świadczonych w ramach Portalu.
 2. Umowę uznaje się za rozwiązaną z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika rezygnacji z korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu, poprzez przesłanie przez Użytkownika rezygnacji w formie elektronicznej na adres pomoc@mediporta.pl, z adresu poczty elektronicznej podanego w toku rejestracji do Portalu. Potwierdzenie rozwiązania umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Użytkownika zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Użytkownika w toku rejestracji.
 3. Usługodawca może rozwiązać umowę z ważnych powodów z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy w tym trybie wymaga uzasadnienia przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 8 ust. 5 Regulaminu, stanowiących podstawę do zablokowania konta Użytkownika.
 5. Oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy z podaniem ważnych powodów lub o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Użytkownika w toku rejestracji.
 6. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Usługodawca zablokuje dostęp do konta Użytkownika w ramach Portalu do czasu jego ostatecznego usunięcia.
 7. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik powoduje, iż ponowna rejestracja Użytkownika do Portalu jest niemożliwa bez zgody Usługodawcy.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi i swojego Konta bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Mediporta Sp. z o.o. jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, na adres e-mail: pomoc@mediporta.pl lub listownie.

§ 11 Dane osobowe i Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka Mediporta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-791), przy ul. ul. Władysława Reymonta 35, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000352498, NIP: 9721211832, REGON: 301397059, kapitał zakładowy 1 100 000,00 zł.
 2. W celu skontaktowania się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@mediporta.pl.
 3. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi wyszukiwania i umawiania wizyt.
 4. Informujemy, że każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia swoich danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez czas niezbędny do świadczenia usługi wyszukiwania i umawiania wizyt.
 6. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych Użytkowników w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 7. Udostępnione przez Użytkownika dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa.

§ 12 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji, w przypadku, gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Konta Użytkownika lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zastrzeżeń zgłaszanych przez Użytkownika. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji lub ich uszczegółowienie, Usługodawca niezwłocznie zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia w trybie, o którym mowa w ust. 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Użytkownika w toku rejestracji.
 5. Rozstrzygnięcie reklamacji jest ostateczne. Reklamacja zgłoszona przez tego samego Użytkownika i dotycząca sprawy uprzednio rozstrzygniętej w trybie postępowania reklamacyjnego zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 6. Usługodawca pozostawi również bez rozpoznania reklamacje dotyczące usług świadczonych, oferowanych lub reklamowanych przez inne podmioty za pośrednictwem Portalu, w tym w szczególności dotyczące usług medycznych świadczonych przez Podmioty Lecznicze współpracujące z Portalem. Usługodawca nie ma w tym zakresie obowiązku przekazania reklamacji do podmiotu właściwego do ich rozpoznania.

§ 13 Zmiana Regulaminu

 1. Niniejszym Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej w drodze elektronicznej z Użytkownikiem w zakresie usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Portalu.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiana postanowień Regulaminu staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Usługodawcę.
 4. W razie wypowiedzenia umowy przez Użytkownika ze względu na zmianę treści Regulaminu, umowa rozwiązuje się z upływem dnia poprzedzającego wejście w życie zmienionej treści Regulaminu.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 2. Dokonując rejestracji do Portalu, Użytkownik oświadcza, że sformułowania Regulaminu są dla niego jednoznaczne i zostały przedstawione w sposób dla niego zrozumiały. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Regulamin wchodzi z dniem 26 listopada 2019 roku.